loader_50x90
loader_50x90
logo
Rubrika: Kolumne
Kako reformirati javni sektor?
još 25 min. čitanja
utorak
13. Mart 2018.

Kako reformirati javni sektor?

0:30
Federacija BiH još uvijek je značajan vlasnik u preko 50 državnih preduzeća, a većinski vlasnik u čak 44. Vrijednost imovine u državnim preduzećima je znatno iznad 10 milijardi KM
Kako reformirati javni sektor?
Aziz Šunje

Kao član Ekonomskog savjeta Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i kao nastavnik na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu u zvanju redovnog profesora na predmetima Osnovi menadžmenta i Korporativno upravljanje, osjećam se dužnim da predočim svoje viđenje načina na koji bi se trebalo tretirati pitanje upravljanja javnim dobrom i javnim, državnim preduzećima na razini Federacije Bosne i Hercegovine.

Federacija BiH još uvijek je značajan vlasnik u preko 50 državnih preduzeća, a većinski vlasnik u čak 44 preduzeća. Vrijednost imovine u državnim preduzećima je znatno iznad 10 milijardi KM, a njihova participacija u BDP je oko 35%. Ogroman potencijal. Međutim, poslovna efikasnost ovih preduzeća je na niskoj razini, daleko ispod prosjeka poslovne efikasnosti svih privrednih subjekata u Federaciji BiH, i pored toga što znatan broj javnih preduzeća posluje pod posebnim tržišnim pogodnostima. Veliki broj gubitaša, neka od njih već u postupku stečaja. Vidimo šta se dešava sa Željezarom, Hidrogradnjom… Razlozi takvog stanja su vrlo dobro poznati: potpuna kontrola državnih preduzeća od političkih partija na vlasti, te njihovo nestručno i neodgovorno vođenje. Ključno je pitanje: kako tretirati i kako unaprijediti i reformirati javni sektor naše privrede? Nema dvojbe da bi podizanje poslovne efikasnosti državnih preduzeća imalo multiplicirajući pozitivni efekat na ekonomiju naše zemlje. Po svim osnovama.

U odgovoru na ovo pitanje treba se, prije svega, odrediti u kojim industrijama država treba biti i dalje prisutna. I sa kojim očekivanjima.

Pogledajmo kako javni sektor tretiraju druge zemlje.

I pored velikog privatizacijskog vala državnih preduzeća širom svijeta u 80-im i 90-im godinama prošlog stoljeća, od početka ovog milenija narasta svijest da je prisustvo države i državnih preduzeća u pojedinim industrijama prijeko potrebno. Pokazalo se da privatna preduzeća ne vode računa o opštem interesu. Od 2005. godine broj državnih preduzeća na globalnoj razini se udvostručio. Sve zemlje članice OECD-a, visokorazvijene zemlje, imaju veliki broj državnih preduzeća i napuštaju koncept njihove privatizacije. Industrije u kojima dominira prisustvo državnih preduzeća imaju status strateških industrija za te države i gotovo bez izuzetka riječ je o energetici, infrastrukturi, transportu (željeznice), pa i finansijskom sektoru.

Slijedeći iskustva visokorazvijenih zemalja, sigurno je da i kod nas država mora biti prisutna u svim industrijama koje pripadaju kategoriji javnog dobra, koje imaju status strateških industrija i u kojima naša zemlja može ostvarivati komparativnu prednost. Energija, vode, šume, rude, transportna infrastruktura industrije treba da imaju status javnog dobra i strateških industrija. Međutim, nedostaje jasna strategija razvoja FBiH koja i treba da odredi u kojim industrijama je neophodno prisustvo države, te koja su njena očekivanja.

U svakom slučaju, država, odnosno Federacija BiH, treba i dalje biti, i biće, većinski vlasnik ne malog broja državnih preduzeća sa visokovrijednom imovinom. Da bi se unaprijedila poslovna efikasnost preduzeća u kojima će država i dalje biti većinski vlasnik, potrebno ih je reformirati i revitalizirati. Reformiranje i revitalizacija državnih preduzeća traži određenje i odgovor na sljedeća dva pitanja: kako upravljati državnim preduzećima? (i) kako državna preduzeća učiniti poslovno efikasnim? U traženju odgovora na ova pitanja slijede se OECD-ove preporuke za upravljanje državnim preduzećima.

Kako upravljati državnim preduzećima?

Sigurno ne na način kako se danas upravlja. Kod nas o upravljanju državnim preduzećima direktno “brine” Vlada FBiH, pored svih svojih ostalih obaveza, čime se ostvaruje potpuna kontrola državnih preduzeća od političkih partija na vlasti. Ne tako davno napušten je model upravljanja poznat kao “sektor ministar” model, što je bio i razlog da je DF napustio vladajuću koaliciju. U visokorazvijenim zemljama sve prisutniji je centralizirani model upravljanja državnim preduzećima kroz osnivanje zasebne agencije, “vladajućeg tijela”, pa čak i zasebnog ministarstva (Belgija). Nema razloga da i mi ne centraliziramo upravljanje državnim preduzećima bilo kroz zasebnu agenciju u okviru jednog od ključnih ministarstava (ministarstvo privrede ili ministarstvo finansija) ili čak i kroz zasebno ministarstvo. Da bi se izbjegao uticaj vladajućih političkih partija, takvo centralizirano vladajuće tijelo trebalo bi da polaže račune direktno Parlamentu FBiH, a ne njenoj Vladi. Jer vrijeme je pokazalo da su problem efikasnog funkcioniranja državnih preduzeća uspješno razriješile samo zemlje koje drže državna preduzeća dovoljno daleko od političkih partija na vlasti.

Šta bi trebao da bude djelokrug rada takvog centraliziranog tijela?

Takvo centralizirano tijelo trebalo bi biti stručno tijelo koje, polazeći od industrijskih strategija (još ih nema), verificira strateške planove državnih preduzeća dajući im punu slobodu u ostvarenju njihovih razvojnih i poslovnih ciljeva i rezultata. Takvo tijelo ujedno ustanovljava dobro strukturirane i otvorene postupke imenovanja isključivo kompetentnih članova nadzornih odbora državnih preduzeća. Vođenje državnih preduzeća prepušta se nadzornim odborima, s tim da vladajuće tijelo uspostavlja sistem izvještavanja koji omogućava redovno praćenje rezultata državnog preduzeća i, po potrebi, poduzimanje korektivnih akcija. Vladajuće tijelo treba da insistira da državna preduzeća svoju poslovnu misiju ostvaraju po sistemu “menadžment baziran na rezultatima” (engl. management by results), s fokusom na ostvarenju usaglašenih poslovnih rezultata. Rezultat kao jedino mjerilo uspješnosti.

Kako državna preduzeća učiniti poslovno efikasnim?

Jednostavno. Potrebno je korporatizirati državna preduzeća, što znači vratiti državnim preduzećima oduzete atribute korporacije, razdvojiti vlasničku i menadžersku funkciju. To, nadalje, znači pozicionirati nadzorni odbor kao ključni korporacijski organ, koji u koordinaciji sa vladajućim tijelom bira glavnog izvršnog menadžera. Profesionalni izvršni direktori morali bi imati potreban stepen slobode u obavljanju svog posla usmjerenog u pravcu ostvarenja strateških ciljeva postavljenih (ili odobrenih) od vlasničkog tijela.

Rezultat rada profesionalnih menadžera vrednovao bi se od nadzornog odbora (i vlasničkog tijela) isključivo kroz uspješnost u ostvarivanju zacrtanih strateških ciljeva i poslovnih rezultata. I sve dok državno preduzeće ostvaruje planirane rezultate, status izvršnog menadžera je neupitan. Nemojmo izgubiti iz vida da uspjeh državnih preduzeća prvenstveno ovisi od kvaliteta ljudi koji sjede u nadzornim odborima i, iznad svega, od kvaliteta profesionalnih top-menadžera. Nema razloga da neko naše državno preduzeće od najvećeg interesa ne vodi neki profesionalni menadžer s odgovarajućim iskustvom koji dolazi iz neke druge zemlje.

Osim za državna preduzeća na razini Federacije, ista logika može se primijeniti i za funkcioniranje državnih preduzeća na nižim državnim razinama. Prije svega, na komunalna državna preduzeća na kantonalnim, gradskim i opštinskim nivoima. To znači: centralizirano upravljanje komunalnih preduzeća vođenih od profesionalnih izvršnih direktora, te rezultat kao jedina mjera poslovne uspješnosti.

Svjedoci smo što se događa sa komunalnom privredom u Kantonu Sarajevo: Gras gubitaš neviđenih razmjera, ZOI ‘84. isto tako u velikim minusima, neodgovarajuće snabdijevanje vodom, zapušten grad oronulih fasada, bez poštivanja urbanističkog plana, bez zaštite kulturno-istorijskog naslijeđa, sa sve manje zelenih površina, bez pristojnog fudbalskog stadiona i pristojne dvorane, bez i jedne podzemne javne garaže… Situacija je, sa nekoliko časnih izuzetaka, gotovo istovjetna i u ostalim kantonima, gradovima i opštinama širom Federacije.

I krajnje je vrijeme da se pristupi provedbi cjelovitog projekata koji bi imao za cilj restrukturiranje i modernizaciju državnih preduzeća i na razini Federacije BiH i na razini nižih nivoa državne vlasti. Takav projekat bi podrazumijevao i prilagodbu postojeće zakonodavne regulative koja problematiku korporativnog upravljanja državnim preduzećima tretira protivno logici onoga što korporativno upravljanje jeste. I za tako nešto imamo dovoljno i domaće pameti.

(Autor je redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i član Ekonomskog savjeta Vlade FBiH)