loader_50x90
loader_50x90
logo
Rubrika: Ekologija
Neka nam rijeke budu čiste
još 25 min. čitanja
ponedjeljak, 16. April 2018.

Neka nam rijeke budu čiste

Mnogo se radi na podizanju ekološke svijesti građana

Za uređenje vodotoka u Federaciji BiH zadužene su nadležne gradske službe s obzirom na zakonsku obavezu održavanja vodotoka i vodnog dobra kojim se omogućava kontrolisani i neškodljiv protok vode. Tako su u toku 2017. i 2018. godine na području grada Zenice intenzivirani uređenje i čišćenje korita u gradskom i prigradskom području, a iz Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove ovog grada kazali su nam kako je najidealnije vrijeme za uređenje vodotoka ljetni period, a čišćenje se radi i u slučaju posebne potrebe, prema procjeni inspektora.

Akcije čišćenja

- Uređenje vodotoka podrazumijeva izvođenje radova na uređenju i održavanju obala, čišćenje i uklanjanje nanosa, krčenje i košenje rastinja, djelimično produbljavanje dna korita, uklanjanje i čišćenje šljunčanih nanosa, kao i čišćenje od krutog otpada uređenih korita. Održavanje uređenih korita rijeke Bosne, Kočeve i Babine rijeke vrši se prema redovnom planu i održavanju, kazali su nam iz ove službe.

U novembru 2017. godine Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove Grada Zenica realizovala je projekt čišćenja i sanacije riječnog korita Kočeve i uklanjanja nagomilanog šljunka ispod novourađene putne komunikacije na lokaciji Pišće – kružni tok kod pijace. U ove namjene utrošeno je 3.369,60 KM iz sredstava eko-fonda.

- Korito pomenute rijeke je očišćeno od velikih količina samoniklog rastinja, šljunka, pijeska, kamenja i zemlje. Sav uklonjeni materijal je propisno zbrinut na sanitarnoj deponiji. Pored ovoga, započeli smo radove na čišćenju obaloutvrda rijeke Bosne. Za ovaj projekt je potpisan ugovor u iznosu 71.604 KM, a izvođač radova se obavezao da će izvršiti čišćenje obaloutvrda rijeke Bosne u tri dionice i to dionica od ušća Babine rijeke do prvog pješačkog mosta na dužini od oko 800 metara, dionica od Kamberovića mosta do željezničkog mosta na ulazu u naselje Blatuša u dužini oko 450 metara i dionica od kružnog toka Bojin vir do pješačkog mosta u naselju Blatuša. Uporedo sa navedenim aktivnostima, Gradska uprava često organizuje čišćenja divljih deponija, pri čemu se uzimaju u obzir i deponije koje se nalaze na obalama rijeka i potoka. Tokom 2017. godine, ove aktivnosti su povjerene Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Zenica, dok se za 2018. planira provesti procedura javne nabavke za izbor najpovoljnijeg izvođača radova na čišćenju divljih deponija, kažu iz Službe za ekologiju.

image
Korita rijeka najbolje je čistiti ljeti

U zadnje dvije godine posebna pažnja, kako su nam rekli, posvećuje se čišćenju i uređenju vodotoka, održavanju protočnosti korita i vodotoka II kategorije, te se vrše radovi na planskoj regulaciji korita vodotoka II kategorije i rijeke Bosne. Kontinuirano se radi i na podizanju ekološke svijesti stanovništva kroz edukaciju i uvođenje u sistem organizovanog odvoza komunalnog otpada na Regionalnu sanitarnu deponiju Mošćanica.

Pristup pitkoj vodi

Jedan je ovo od primjera gradova koji brinu o uređenju vodotoka, ali je činjenica da bi svi oni trebali i više da brinu o čišćenju rijeka i vodotoka jer svi znamo koliko rijeka u našoj zemlji ima koje su prljave i pune smeća.

Na važnost i značaj vode podsjetili smo se i prije nekoliko dana, 22. marta, kada je obilježen Svjetski dan voda. Naime, zabrinjavajući su podaci prema kojima u ovom trenutku 1,1 milijarda ljudi nema pristup pitkoj vodi, a čak 2,4 milijarde ljudi na svijetu žive bez osnovnih sanitarnih uslova u svojim domovima, što znatno utiče na njihovo zdravlje, ali i na obrazovanje te svakodnevni život.

Onečišćenje okoline i klimatske promjene širom svijeta potiču alarmantne krize s nestašicom vode, a poplave, suše i onečišćenja vode dodatno pogoršavaju već degradiranu vegetaciju, tla, rijeke i jezera. Našom nebrigom o ekosistemu još više umanjujemo mogućnost osiguranja pitke vode za sve ljude svijeta, te njihov opstanak i napredovanje.

Sadnjom novih šuma, ponovnim povezivanjem rijeka s njihovim naplavnim područjima i obnavljanjem močvarnih područja, moguće je ponovno uspostavljanje ravnotežnih vodenih ciklusa i poboljšanje ljudskog zdravlja i života.

image
Tekst rađen u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH

Najnovije

23/04/2018 u 6:00 h
Čorba od koprive